Thorbecke voor Veilig Onderwijs

Bericht geplaatst op 3 juli 2015

Scholen worden zelf verantwoordelijk voor de sociale veiligheid. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker van onderwijs. De wettelijke verplichting betekent dat scholen maatregelen moeten ontwikkelen, die gericht zijn op het voorkomen en het afhandelen van incidenten. Dit beleid moet een breed draagvlak hebben en verankerd worden in de dagelijkse praktijk. Scholen wordt verder geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische visie. Hiermee wordt de verplichting om een evidence based methode te gebruiken losgelaten. De nieuwe wet wordt vanaf september 2015 van kracht.

 

En dus schuiven van alle locaties van Thorbecke regelmatig deskundigen bij de rector aan tafel om het veiligheidsplan van Thorbecke Voortgezet Onderwijs door te lichten, aan te scherpen en waar nodig aan te passen: zorgcoördinator mevrouw Mei-lan de koning van de Prinsenlaan, docent innovator mevrouw Ingrid de Jong van Nieuwerkerk en zorgcoördinator mevrouw Danielle Blok van het vmbo voor sport & dans.

 

DSC_0032

 

De maatschappelijke onrust was groot toen er een filmpje van twee vechtende leerlingen online verspreid werd, vorig jaar juni. De reacties waren niet van de lucht, waarbij toch vooral geventileerd werd dat het de schuld van het voortgezet onderwijs is dat kinderen zich zo gedragen. Een veilige omgeving is toch wel het minste wat scholen moeten garanderen, hoonde de publieke opinie. De wethouder onderwijs, Hugo de Jonge, liet de jeugdconsul een onderzoek uitvoeren op Thorbecke VO. Die concludeerde dat Thorbecke alles doet wat in haar mogelijkheid ligt, dat veilig onderwijs niet alleen een zaak van de school is, maar dat ook ouders daar een rol in spelen. Dat bericht haalde helaas minder groot de media.

Ook al valt Thorbecke niks te verwijten, we vinden het belangrijk dat we ons inspannen om de veiligheid te waarborgen, voor onze leerlingen en voor de medewerkers. Een schoolveiligheidsplan, samenwerking met de wijkagent, schoolmaatschappelijk werk, leerplichtambtenaren en jeugdzorg. het garandeert niet dat leerlingen buiten de school hun gevechten filmen en via social media verspreiden, we kunnen wel in de school een voorbeeld stellen van hoe we willen dat we met elkaar omgaan.

Verder lezen?

http://www.schoolenveiligheid.nl/expertise/sociale-veiligheid-2

 

Ken de leerling is een belangrijk uitgangspunt

 

‘De uitgangspunten moeten positief zijn’, zegt de Koning. ‘We gaan niet uit van verboden, maar we willen aangeven hoe we met elkaar omgaan op school. Dus niet ‘we dragen geen petten’, maar ‘we bergen petten aan het begin van de dag in de kluis.’ ‘Ken de leerling vinden we heel belangrijk’, vult Blok aan, dat moet terugkomen in de plannen. De Jong: ‘we moeten wel opletten dat het veiligheidsplan concreet blijft, het moet door iedereen uit te voeren zijn in de school.’ Instemming alom.

 

Het plan moet zo opgesteld worden dat iedereen er mee kan werken. We mogen niet blijven steken in goede bedoelingen

 

In het plan staan de omgangsregels. Er wordt precies benoemd hoe we met elkaar om willen gaan. ‘Daar hoort bij dat we ook benoemen welke vaardigheden bij het gewenste gedrag horen’, zegt De Jong. ‘Je mag niet vechten’, lokt geen gewenst gedrag uit. ‘Je moet uitleggen wat je wél wilt, omdat je dan een leerling de mogelijkheid geeft zich goed te gedragen’ vult Blok aan. ‘En we moeten de leerlingen leren om te reflecteren op het eigen handelen.’ vindt De Koning. ‘Dat is moeilijk voor leerlingen hoor!, reageert Blok direct. ‘Zeker’, beaamt De Koning.

 

In de visie van Thorbecke Voortgezet Onderwijs staat veiligheid hoog in het vaandel. Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. Op Thorbecke betekent veiligheid dat alle betrokkenen, leerlingen, ouders en medewerkers, respectvol met elkaar omgaan. In het beleid worden daarom de vier aspecten van schoolveiligheid verbonden: schoolcultuur, aantrekkelijk onderwijs, fysieke veiligheid en externe samenwerking met elkaar. Veel onderdelen uit het veiligheidsplan zijn al in protocollen vastgelegd. Zo heeft de school een pestprotocol, een leerlingenstatuut, schoolregels, sanctiebeleid, kortom een veiligheidsplan. Het komende jaar komt op iedere locatie een pestcoördinator. Blok: ‘We willen de leerlingen sociaal weerbaar maken. Dat is een bredere visie dan pesten tegengaan. Het past in onze opvatting over het gewenste gedrag benoemen en niet alleen ongewenst gedrag afkeuren.’

 

Met elkaar zijn we een afspiegeling van de maatschappij. Dat willen we ook.

 

De Jong: ‘Veiligheid is een onderdeel van het onderwijs. Daarom moeten we per rapportperiode bepalen welke doelen we willen bereiken, net als bij de andere vakken. Blok: ‘Niet alleen in de mentorlessen komen omgangsregels aan bod, ook de vakdocenten moeten op de hoogte zijn. Als een vakdocent surveilleert in de aula, kan hij inhaken op wat in de mentorles besproken is.’

 

hs en topsport

 

De Koning: ‘Als we uitgaan van positieve omgangsregels, wanneer wordt er dan over pesten gesproken?’

 

Blok: ‘Het is heel belangrijk dat er over pesten gesproken wordt, absoluut. Het gebeurt vroeg in het jaar, in een van de eerste mentorlessen al wordt er over pesten gesproken en wordt het pestprotocol ondertekend. Pas later in het jaar, maar wel in het eerste jaar, gaan we er uitgebreider op in. Welk anti-pestprogramma we gaan gebruiken, zijn we nog aan het onderzoeken.’ De Koning: ‘Het zou een hele zinvolle aanvulling zijn als er niet alleen in de mentorlessen over pesten gesproken wordt. Je kunt de theorie uitleggen, bijvoorbeeld er is een gepeste en een pester, een zender en een ontvanger, je kunt ook ingaan op de emoties die bij pesten een rol spelen, zoals groepsdruk. Je kunt het ook uitbreiden met lessen mediawijsheid, bijvoorbeeld bij Nederlands en bij de lessen l.o. kan het over lichaamshouding gaan!’

 

De Jong: ‘Ik denk dat de uitgangspunten helder benoemd zijn: Ken de leerling, het veiligheidsbeleid is een basis voor goed onderwijs en komt daarom in alle lessen terug. We willen positieve kanten van omgaan met elkaar benadrukken, maar de negatieve, zoals pesten, niet onderschatten.

 

IMG_0353

  • Normaalitem

  • Ditjes en Datjes

  • Archief